Uslovi za projektovanje unutrašnjih instalacija kanalizacije – Načelna saglasnost

Da bi se neki stambeni, stambeno-poslovni, poslovni ili industrijski objekat priključio na javnu kanalizacionu mrežu, prilikom projektovanja, izvođenja i izgradnje, a kasnije i pri upotrebi kanalizacionog priključka moraju biti ispunjeni određeni uslovi.

Razlikujemo:

  • Opšte uslove za stambene, stambeno-poslovne i poslovne objekte, [LINK].
  • Opšte uslove za industrijske objekte, [LINK].
  • Tehničke uslove, i [LINK].
  • Posebne uslove – ovi uslovi uvjetovani su prije svega od same lokacije objekta, konfiguracije terena, te mogućnosti priključenja i same namjene objekta i propisuju se posebno za svaki konkretan slučaj.

Preduzeće „Vodovod“ a.d. propisuje na osnovu Pravilnika o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 44/01) i Odluke o prečišćavanju i odvođenju otpadnih voda (Službeni glasnik opštine Koz. Dubica br. 05/12) USLOVE za projektovanje unutrašnjih instalacija kanalizacije i izdaje NAČELNU SAGLASNOST, a na osnovu podnesenog zahtjeva od strane zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica.

Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva za dobivanje Uslova, odnosno Načelne saglasnosti su:

  • kopija plana iz katastra,
  • urbanistička saglasnost sa UT uslovima, odnosno lokacijska dozvola, ili
  • rješenje o kućnom broju i dokaz o postupku legalizacije (za legalizaciju postojećeg objekta), ili
  • vlasnički (posjedovni) list, kupoprodajni ugovor ovjeren u sudu (za postojeći objekat),
  • ugovor (rješenje) o privremenom korištenju gradskog zemljišta (za privremeni priključak).

Zahtjev za dobivanje Uslova, odnosno Načelne saglasnosti možete preuzeti ovdje. [docx], [pdf]