Na osnovu člana 63. Odluke o proizvodnji i isporuci pitke vode („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica“ br. 05/12), od 04.07.2012. godine korisnik usluge može da komunalnom preduzeću podnese prigovor na obračun za isporučenu vodu u pisanoj formi, najkasnije u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen obračun, tj. račun.

Pri podnošenju reklamacije, odnosno zahtjeva za korekciju računa korisnik pored svog imena i prezimena, adrese i broja telefona treba da u zahtjevu navede i informacije (broj računa, broj potrošača i broj priključka) sa računa na koji se žali, kao i da opiše na što se konkretno žali.

Osim toga, korisnik može da komunalnom preduzeću da i prijedlog kako da unaprijedi neku uslugu iz svoje djelatnosti.

Obrazac za reklamacije/žalbe, odnosno prijedloge možete preuzeti na linkovima ispod.

Obrazac za prijedloge i žalbe – reklamacije (Word)

Obrazac za prijedloge i žalbe – reklamacije (PDF)

 

Popunjen obrazac možete poslati službi za odnose sa korisnicima putem pošte, email-om ili predati na protokol preduzeća.