Informacija o kvalitetu vode, 02.02.2024

Na osnovu izvještaja o ispitivanju uzoraka vode za piće uzetih 05.01.2024. kojeg je uradio JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, i izdao 19.01.2024., možemo vam saopštiti sljedeće:

  1. Uzorak sirove vode uzet na izvorištu Komlenac (GVS Koz. Dubica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
  2. Uzorci vode za piće uzeti iz GVS Koz. Dubica (Rezervoar Krivdića brdo, zgrada Vodovoda i industrijska zona Lipova greda) bili su ispravni i zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
  3. Uzorak vode uzet na bunaru u Međuvođu (LVS Knežica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

Više na … VKD_nalaz_19012024

Comments for this post are closed.