Skupština akcionara, 07/07/23

18.07.2023 – 08:00

Dana 07.07.2023. godine preduzeće Vodovod a.d. Kozarska Dubica je održalo 20. redovnu Skupštinu akcionara na kojoj su donešene sledeće Odluke:

  • Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2022. godinu,
  • Odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2022. godinu,
  • Odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2022.godini,
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu preduzeća za 2022. godinu,
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu,
  • Odluka o usvajanju Odbora za reviziju za 2022. godinu,
  • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu.

Nezavisni revizor je u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje na poslovanje preduzeća, a dobit koju je preduzeće ostvarilo u 2022. godine, u iznosu od 134.396 KM,  je raspoređena na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Vodovod, a.d.

Comments for this post are closed.