Način vodosnabdijevanja i vrste vodnih objekata?

Način vodosnabdijevanja:

1. Zahvatanje atmosferske vode:

 •  Cisterne ili čatrnje.

2. Zahvatanje podzemne vode:

 •  Zahvatanje podzemne vode na prirodnim izvorima – kaptaža
 •  Zahvatanje podzemne vode pomoću bunara:
 1.  Kopani bunar;
 2.  Pobijeni bunar
 3.  Bušeni bunar (arteški i subarteški)
 4.  Drenaže i galerije
 5.  Horizontalni bunari

3. Vodovodni sistemi

Vodovodni sistemi

Vodovodni sistemi mogu biti:

 •  Lokalni vodovod;
 •  Gradski vodovod;
 •  Regionalni vodovod;
 •  Međuregionalni vodovod.

Vodovodi po načinu transporta vode mogu biti:

 •  Gravitacioni (slobodni pad);
 •  Vodovodi sa mehaničkim dizanjem (pumpanjem);
 •  Kombinovani vodovodi.

Vrste vodnih objekata

Vodovodi se sastoje iz:

 •  Vodozahvata
 •  Transportnih cijevi
 •  Pumpnih stanica
 •  Postrojenja za prečišćavanje
 •  Rezervoara
 •  Distributivne mreže i dr. objekata.
Comments for this post are closed.