Šta je to voda?

Voda je hemijsko jedinjenje kiseonika i vodonika. Hemijska formula vode je H2O. Voda je supstanca bez mirisa, ukusa i boje. Temperatura mržnjenja vode je 0°C, a temperatura ključanja je 100°C. Čvrsto agregatno stanje se zove led, a gasovito para. Read More

Zahvatanje podzemne vode

Zahvatanje podzemne vode na prirodnim izvorima

Pri zahvatanju prirodnih izvora i kaptaža mora se držati nekoliko uputa:

  •  Izvor se zahvata tamo gdje se voda prvi put pojavila.
  •  Kaptaža treba da je propisno građena od čvrstog materijala.
  •  Zahvaćena voda prvo ulazi u komoru (kao taložnica) odakle se preko zida preliva u drugu komoru u kojoj je smještena i cijev za odvod viška vode.
  •  Da je ulaz u kaptažu u vidu šahta.
  •  Ventilaciona cijev je zaštićena gustom mrežom da se onemogući prodor insekata.
  •  Vrata na ulazu u komoru moraju biti metalna i obezbjeđena sigurnom bravom.
  •  Neposredna okolina kaptaže mora biti obezbjeđena žičanom ogradom i štititi se od ulaska neovlaštenih lica, krupne stoke i divljih životinja.
  •  Područje oko kaptaže zaštititi nabijenim slojem gline i eventualno slojem betona, kako bi se izbjeglo zagađivanje kaptaže površinskim vodama.

Read More