Vodovodni priključak

Prema vrsta priključka razlikujemo:

a) Trajni,

b) Privremeni,

c) Privremeni gradilišni.

Prema kategoriji potrošača priključak može biti za:

a) Domaćinstvo,

b) Kolektivno stanovanje,

c) Privreda – Industrija,

d) Mala privreda – zanatstvo i uslužne djelatnosti

e) Trgovina – Poslovni prostori

f) Ostalo ___________________

Pri podnošenju zahtjeva za priključak investitor je dužan priložiti sljedeća dokumenta:

1. Rješenje o odobrenju za građenje,

2. Saglasnost za privremeni priključak na vodovodnu mrežu (za privremene i gradilišne priključke)

3. Posjedovni list – Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta (ZK izvadak ne stariji od 6 mjeseci)

4. Situacija terena i objekta u mjerilu 1:1000 (izvod iz katastarskog plana).

5. Odobrenje za prekop ulice – Ako je potrebno prekopavati ulicu prilikom izrade priključka (odobrenje izdaje ga opštinsko odjeljenje za stambeno-komunalne poslove)

6. Pismena saglasnost vlasnika šahta – Ako se novi priključak vode izvodi iz već postojećeg vodomjernog šahta.

7. Projekat na uvid (građevinski projekat unutrašnjih instalacija V i K)

Obrazac zahtjeva za vodovodni priključak možete preuzeti ovdje ([docx], [pdf]).