Kanalizacioni priključak

Prema kategoriji potrošača priključak može biti za:

a) Domaćinstvo,

b) Kolektivno stanovanje,

c) Privreda – Industrija,

d) Mala privreda – zanatstvo i uslužne djelatnosti

e) Trgovina – Poslovni prostori

Pri podnošenju zahtjeva za priključak investitor je dužan priložiti sljedeća dokumenta:

1. Rješenje o odobrenju za građenje,

2. Posjedovni list – Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta (ZK izvadak ne stariji od 6 mjeseci)

3. Situacija terena i objekta u mjerilu 1:1000 (izvod iz katastarskog plana).

4. Odobrenje za prekop ulice – Ako je potrebno prekopavati ulicu prilikom izrade priključka (odobrenje izdaje ga opštinsko odjeljenje za stambeno-komunalne poslove)

5. Pismena saglasnost vlasnika šahta – Ako se novi priključak kanalizacije izvodi na postojeći kanalizacioni šaht.

6. Projekat na uvid (građevinski projekat unutrašnjih instalacija V i K, tehnološki projekat predtretmana otpadnih voda za industrijske objekte)

Obrazac zahtjeva za kanalizacioni priključak možete preuzeti ovdje ([docx], [pdf]).