Vodovodna mreža – Osnovne informacije

Preduzeće „Vodovod“ a.d. Kozarska Dubica upravlјa gradskim vodovodnim sistemom „Kozarska Dubica“ i lokalnim vodovodnim sistemom „Knežica“.

Gradski vodovodni sistem (GVS) „Kozarska Dubica“ obuhvata oko 6.600 ha i organizovan je u 8 gradskih sektora i 12 seoskih zona potrošnje koja se nalaze u istočnom i dijelom u južnom dijelu opštine. Preduzeće „Vodovod“ a.d. u okviru GVS održava oko 150 km distributivnih cjevovoda i 65 km priključne vodovodne mreže. Na GVS Kozarska Dubica priklјučeno je oko 4090 domaćinstava, 90 stambenih zgrada, odnosno zajednica etažnih vlasnika sa 1111 stambenih jedinica i oko 550 privrednih subjekata.

GVS „Kozarska Dubica“ se od kraja avgusta 2015. godine snabdjeva vodom sa izvorišta „Komlenac“. Kvalitet sirove vode na izvorištu „Komlenac“ zadovoljava norme Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, pa se na izvorištu sprovodi samo zakonom propisano hlorisanje vode za piće. Na izvorištu „Komlenac“ nalaze se 2 bunara ukupnog kapaciteta 68 l/s, sa pumpama instalirane snage ukupno 112 kW.

Rezervoar DR1 „Jezerine“, zapremine V=500 m³, nalazi se na koti 178 m.n.v. i gravitaciono je povezan sa rezervoarom DR2 „Krivdića brdo“, zapremine V=1600 m³, na koti 152 m.n.v. Iz rezervoara DR2 „Krivdića brdo“ voda se distribuira u gradsku vodovodnu mrežu gravitaciono. Pri tome, pritisci u mreži ne prelaze 4,7 bara.

Viši dijelovi GVS Kozarska Dubica vodom se snabdjevaju pomoću dvije hidro-stanice (HS „Urije“ i HS „Krivdića brdo“). Osim toga, pomoću pumpne stanice PS „Novoselci“ voda se prepumpava u rezervoar „Novoselci“, zapremine V=150 m³, na koti 205 m.n.v., odakle se gravitaciono snabdjeva visinska zona „Novoselci“.

Pored ovog, preduzeće „Vodovod“ a.d. upravlјa lokanim vodovodnim sistemom (LVS) „Knežica“ koji obuhvata oko 690 ha, u okviru koga održava 28 km distributivnih cjevovoda i 8,5 km priključne vodovodne mreže. Na lokalni vodovodni sistem priklјučeno je oko 290 domaćinstava, 4 stambene zgrade, odnosno zajednice etažnih vlasnika sa 39 stambenih jedinica i oko 30 privrednih subjekata. Ovaj LVS ima vlastito izvorište u Međuvođu, kapaciteta 4,7 l/s, gdje kvalitet sirove vode zadovolјava norme propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće tako da se ovdje vrši samo zakonski propisano hlorisanje.