Kanalizaciona mreža – Osnovne informacije

Preduzeće „Vodovod“ a.d. Kozarska Dubica održava gradsku kanalizacionu mrežu u dužini oko 67 km izgrađenu najvećim dijelom od betonskih cijevi. Tek unazad nekoliko godina za izgradnju kanalizacionih kolektora u gradu počele su se koristiti PVC i PP cijevi.

Gradska kanalizaciona mreža je mješovitog tipa. To znači da se istim sistemom kolektora prikupljaju i odvode otpadne vode iz domaćinstava i privrede, kao i atmosferske padavinske vode.

Sva prikupljena otpadna i padavinska voda sistemom uličnih kanalizacionih kolektora dovodi se do crpne stanice na rijeci Uni gdje se, nažalost još uvijek, ispušta direktno u recipijent bez ikakvog tretmana.

Nažalost, u jednom dijelu grada, na mjestu gdje to zbog konfiguracije terena nije bilo jednostavno izvesti, još uvijek postoji zona koja nije pokrivena kanalizacionom mrežom. Domaćinstva u ovoj zoni uglavnom imaju vlastite septičke jame. Međutim, za ovu zonu postoji urađena projektna dokumentacija gdje bi se za njih izvela kanalizaciona mreža na način da bi se prikupljanje otpadnih voda vršilo u najnižoj tački terena, a onda bi se prepumpavala u postojeću kanalizacionu mrežu.