Cijena usluga vodosnabdjevanja i odvodnje

Cijena komunalne usluge vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda formira se iz: varijabilnog dijela cijene, fiksnog dijela cijene, te poreza i doprinosa koji se prikupljaju za državni budžet.

Varijabilni dio cijene  – fakturiše se prema isporučenoj količini u m3. Njim se pokrivaju varijabilni troškovi.

Fiksni dio cijene – ne zavisi od isporučene količine, jednak je za sve kategorije potrošača i obračunava se prema veličini (profilu) priključka. Njim se pokrivaju troškovi održavanja vodovodne i kanalizacione mreže i priključaka.

Skupština opštine Kozarska Dubica je na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 26.01.2024. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o cijeni komunalne usluge vode i odvodnje.

Kolektivni potrošači u stambenim zgradama su podvrsta iz kategorije fizička lica i plaćaju fiksni dio cijene kao i sva ostala fizička lica.

Prema trenutnim pokazateljima prosječna potrošnja za fička lica (po domaćinstvu) je 12 m3 mjesečno, a za pravna lica (mala privreda) je 22 m3 mjesečno.

Struktura računa za usluge vidi se iz primjera prosječnog računa za fizičko lice, odnosno za pravno lice.

Cjenovnik ostalih usluga

 

Cjenovnik ostalih usluga možete preuzeti u PDF formatu. Cjenovnik ostalih usluga (preuzmi)

NAPOMENA: Navedene cijene su bez uključenog PDV-a od 17%