Cijena usluga vodosnabdjevanja i odvodnje

Cijena komunalne usluge vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda formira se iz: varijabilnog dijela cijene, fiksnog dijela cijene, te poreza i doprinosa koji se prikupljaju za državni budžet.

Varijabilni dio cijene  – fakturiše se prema isporučenoj količini u m3. Njim se pokrivaju varijabilni troškovi.

Fiksni dio cijene – ne zavisi od isporučene količine, jednak je za sve kategorije potrošača i obračunava se prema veličini (profilu) priključka. Njim se pokrivaju troškovi održavanja vodovodne i kanalizacione mreže i priključaka.

Kolektivni potrošači u stambenim zgradama su podvrsta iz kategorije domaćinstva i plaćaju fiksni dio cijene kao i ostala domaćinstva.

Prema trenutnim pokazateljima prosječna potrošnja po domaćinstvu je 12 m3 mjesečno, a za privredu je 22 m3 mjesečno.

Struktura računa za usluge vidi se iz primjera prosječnog računa za domaćinstvo, odnosno za privredu.

Cjenovnik ostalih usluga

 

Cjenovnik ostalih usluga možete preuzeti u PDF formatu. Cjenovnik ostalih usluga (preuzmi)

NAPOMENA: Navedene cijene su bez uključenog PDV-a od 17%